Velkommen til søsterloge nr. 50 Cassiopeia I.O.O.F.

 

Logen ledes af 5 embedsmænd, der vælges af logens søstre.

Overmester, Undermester, Sekretær, Kasserer og Skatmester.

Det fulde ansvar påhviler logens Overmester.

Det praktiske arbejde tilrettelægges i møderne og forvaltes i formålsbestemte udvalg i samspil med logens søstre og ledelsen.

Vi har udadvendt humanitært arbejde, som hver loge selv fastlægger ud fra muligheder og behov.

Vores logeaften starter kl. 19.00 - vi mødes ved kl. 18.30 tiden for at hilse på hinanden inden vi begiver os i logesalen.

En logeaften starter med et arbejdsmøde, ledet af logens Overmester.

Mødet har en dagsorden / forretningorden - som er ens for alle loger i landet.

Dagsordenen har et etisk indhold af forskellig art.

Der kan under mødet være indlæg fra logens ordenssøskende.

Desuden inviteres foredragsholdere fra forskellige samfundsgrene.

Mødet er præget af ro og højtidelighed, idet en sådan form underbygger vores etiske formål. 

Nogle gange i løbet af en termin har vi besøg af en søsterloge fra et andet distrikt, og vi aflægger tilsvarende logebesøg,

dette udvider vores horisont og vi knytter tætte bånd til vores medsøstre på tværs af kommunegrænser.

Efter afslutningen af mødet i logesalen samles vi til selskabeligt samvær i vores selskabslokaler under ledelse af vores Undermester.                                                                                                                                

Her er også en dagsorden, dog af mere fri karakter.

Ved hvert møde serveres et let traktement, som søstrene selv betaler.

Vi synger altid, sang og musik er en vigtig del af enhver logeaften - og der holdes taler ved festlige lejligheder.

Der kan også være indlæg eller underholdning af forskellig art, det være sig af søstre eller inviterede gæster.

Den selskabelige del af en logeaften er meget vigtig, det er her søstrene lærer hinanden at kende,

og her kimen til gode venskaber bliver lagt.

 

Søsterloge nr. 50 Cassiopeias aktiviteter

Det har altid været en tradition på logens fødselsdag den 14. marts at yde et bidrag til SOS - børnebyerne.

Dagny Nielsen / Kærlighedsgraden

Biskop Fuglsang - Damgård og søster Dagny Nielsen kom i snak omkring sygdommen spedalskhed og Dagny Nielsen forreslog derefter,

at man ved tildeling af Kærlighedgraden lod en skattekiste gå rundt hvor man indsamlede penge, der skulle doneres til de spedalske.

Søster Dagny Nielsen ville viderebringe den gode ide og tog på besøg i mange søsterloger for at fortælle om det.

Ideen blev meget positivt modtaget og i dag er der 23 skattekister landet rundt til dette formål.

Humanitært udvalg på TAX

De 5 loger der har tilholdssted på TAX, har sammen dannet en forening hvor man samler ind til humanitært arbejde,

donationerne vil blive uddelt i Bagsværd og nærområdet.

Indsamlingen foregår ved frivillig donation blandt logernes søstre og brødre.

SOS børnebyerne

I 2005 tog nogle søstre initiativ til at søstrene i nr. 50 Cassiopeia adopterede en lille pige, pt er det pige nr. 3.

Foreningen til Udsmykning på TAX 

På broder Poul Andersens (tidl. loge nr. 80 Danevang) og broder Svend Skovbys (tidl. loge nr. 85 Furesøen) foranledning

blev der i 1983 taget initiativ til at oprette en kunstforening med formålet at købe god kunst

til udsmykning af lokalerne på TAX samt rådgive bestyrelsen vedr. udsmykning m. v. 

Bestyrelsen består af 1 søster / broder og 1 suppleant fra hver af de 5 loger på TAX, i daglig tale "FUT".

Der bliver afholdt udstillinger og indkøbt kunst som bortloddes ved den årlige generalforsamling til foreningens medlemmer.

Venskabsloger

Søsterloge nr. 50 Cassiopeia har 2 venskabsloger:

Søsterloge nr. 52 Bien i Aalborg

I 1971 blev der etableret et samarbejde mellem de 2 søsterloger med det formål at blive venskabsloger.

Den 18. marts 1972 mødtes de 2 loger første gang og har lige siden ca. hvert andet år besøgt hinanden på skift mellem logerne,

til stor glæde og gavn for begge loger, og mange venskaber er blevet knyttet.

Det var søstrene Ella Møllehave, Ingelise Grue samt søster Wally Frederiksen der tog initiativet til dette.

Søsterloge nr. 52 Bien er stiftet den 27. marts 1971.

Broderloge nr. 50 Jonathan

I begyndelsen af 1970 blev der etableret et samarbejde mellem søsterloge nr. 50 og broderloge nr. 50 Jonathan

idet vi med fælles loge-nummer ville starte nogle møder, logerne har siden mødtes ca. hvert andet år

og der er til stadighed blevet knyttet et tæt og nært venskab.

Broderloge nr. 50 Jonathan blev stiftet den 12. november 1921.

Det var søster Ingelise Grue fra søsterloge nr. 50 Cassiopeia og broder Willy Grube Mikkelsen

der tog initiativet til at logerne blev venskabsloger.